Aksjeselskaper og forkjøpsrett overdragelser til nærstående

AKSJESELSKAPER OG FORKJØPSRETT – OVERDRAGELSER TIL NÆRSTÅENDE

Utøvelse av forkjøpsrett i forbindelse med overdragelse av aksjer i unoterte aksjeselskaper er et gjentakende tvistetema for domstolene. En dom fra Hålogaland lagmannsrett avsagt tidligere i 2023, understreker betydningen av at aksjonærer har et bevisst forhold både til lovens hovedregel og rekkevidden av tilpasninger gjort i vedtektene.  

Aksjelovens hovedregel er at dersom ikke annet følger av vedtektene, så vil overdragelse av aksjer i et aksjeselskap utløse forkjøpsrett for øvrige aksjonærer. Unntak gjelder blant annet for overdragelse til aksjonærens «personlig nærstående». I konsernforhold er det lagt til grunn at samme unntak gjelder for overdragelser fra aksjonæren til et datterselskap, men ikke til morselskap eller søsterselskap.  

Den aktuelle dommen knytter seg til Sortland kommunes overdragelse av aksjer i Vesterålskraft AS til kommunens heleide selskap Vesterålen Energi AS. I forbindelse med overdragelsen utøvde Lofotkraft AS, som også var aksjonær i Vesterålskraft AS, forkjøpsrett. Lofotkraft AS hevdet at en vedtektsbestemmelse som lød «ved enhver overdragelse av aksjer har de øvrige aksjonærer forkjøpsrett på ellers like vilkår» innebar at forkjøpsretten gjaldt, siden vedtektene ikke inneholdt noe uttrykkelig unntak tilsvarende lovens unntak for overdragelse til personlig nærstående. Lagmannsretten konkluderte at den siterte formuleringen ikke gav tilstrekkelige holdepunkter for at unntaket var fraveket.  

Med utgangspunkt i lagmannsrettsdommen, er det nyttig å minne om følgende:  

  1. Aksjelovens regler om forkjøpsrett vil gjelde så langt de ikke er uttrykkelig fraveket i vedtektene. Inneholder vedtektene visse tilpasninger, men uten at disse utgjør en komplett forkjøpsrettsmekanisme til erstatning for lovens ordning, så vil fastleggelse av forkjøpsrettens rekkevidde bero både på en tolkning av vedtektsbestemmelsen og loven;  

  1. Aksjelovens hovedregler er laget for å skape forutsigbarhet med hensyn til aksjonærenes rettigheter. Aksjonærfellesskap som ønsker å fravike reglene, særlig slik at unntak og individuelle rettigheter forsvinner, må sørge for at dette fremkommer uttrykkelig av vedtektene – eller som lagmannsretten uttaler «det må komme klart til uttrykk i vedtektene dersom aksjelovens regler om forkjøpsrett skal anses fraveket»;  

  1. For å sikre frihet til å overdra aksjer innad i konsern uten å utløse forkjøpsrett, krever dette særskilt regulering i vedtektene, for eksempel ved at det vedtektsfestes et generelt unntak fra forkjøpsrett for overdragelser mellom selskaper i samme kontrollsfære, dvs. selskaper som aksjonæren «kontrollerer, kontrolleres av eller er under felles kontroll med»; og

  1. Forkjøpsrett er svært ofte også regulert i aksjonæravtale, som reiser mange av de samme problemstillingene med hensyn til forholdet mellom lovens hovedregel, eventuelle vedtektsbestemmelser og aksjonæravtalen selv.  


**

AGP opplever, på samme måte som det fremgår av de saker som kommer for domstolene, at forkjøpsrett er et tema som er til dels både vanskelig å forstå og å anvende. Særlig kan det oppstå komplikasjoner dersom forholdet mellom lovens hovedregler og eventuelle tilpasninger i vedtekter og/eller aksjonæravtale ikke er nøye gjennomtenkt. For sikre størst mulig grad av klarhet og forutsigbarhet for aksjonærene, anbefaler vi alle aksjonærfelleskap søker råd om hvordan aksjelovens hovedregler om forkjøpsrett fungerer og hvilke tilpasninger som er hensiktsmessige for det enkelte selskap.  

AGP er et advokatfirma spesialisert innen transaksjoner, kapitalmarkeder og corporate. Rådgivning knyttet til selskapsrettslige forhold er en av våre kjernekompetanser.  


Gard A. Skogstrøm
Partner / Gard@agpadvokater.no / +47 973 18 439

Fanny Fasmer
Associate / Fanny@agpadvokater.no / +47 936 99 785

Kontakt oss

Gard A. Skogstrøm

Partner

Fanny Schilbred Fasmer

Advokatfullmektig