Personvern

Denne personvernerklæringen gjelder for AGP Advokater AS (AGP, vi eller oss). AGP ved daglig leder er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Du finner kontaktinformasjonen vår nedenfor.

Vi er opptatt av ditt personvern, og behandler personopplysninger i henhold til enhver tid gjeldendepersonvernlovgivning, herunder EUs personvernforordning (GDPR).

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer. Nedenfor gis en oversikt over hvilke formål vi behandler personopplysninger for, hvilke opplysninger det gjelder samt det rettslige grunnlaget for behandlingen.

Formål, type personopplysninger og rettslig grunnlag

Advokatoppdrag

Vi behandler personopplysninger i den grad det er nødvendig for formål knyttet til AGPs berettigede interesse, herunder for avklaring av interessekonflikt, etablering av klientforhold, klientkontroll, sakshåndtering/utførelse av oppdrag, administrering av klientforhold, fakturering, drift av IT, oppbevaring og arkivering.

For private klienter kan vi også behandle personopplysninger med grunnlag i avtale med vedkommende.

Vi er pålagt å behandle personopplysninger for å oppfylle rettslige forpliktelser, slik som hvitvaskingsloven, domstolsloven og advokatforskriften.

Ut i fra vårt virksomhetsområde, vil vi normalt ikke få tilgang til sensitive personopplysninger mv. I den grad det blir aktuelt, vil behandlingsgrunnlaget være samtykke fra vedkommende eller at behandlingen er nødvendig for å kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Vi vil kunne gjenbruke dokumenter vi har laget for klienter i forbindelse med andre oppdrag eller annen intern kunnskapsforvaltning. Det vil normalt ikke finnes personopplysninger i slike dokumenter, men om det skulle gjøre det, vil alt bli anonymisert før vi benytter det til andre formål. Behandlingsgrunnlaget er vår interesse i å nyttiggjøre utarbeidet kunnskap i videre rådgivning (interesseavveining).

Vi samler inn og behandler blant annet følgende personopplysninger i forbindelse med advokatoppdrag:

• Kontaktinformasjon til klienten: Herunder navn, e-postadresse, telefonnummer, tittel og tilknyttet selskap.

• Informasjon om reelle eierforhold: Herunder navn, eierandeler og fødselsdato.

• Saksopplysninger: Opplysninger av betydning for advokatoppdraget. Dette kan knytte seg til klientens ansatte, eiere, motparter, motparters advokater og andre som har en tilknytning til saken eller omtales i sakens dokumenter.

• Faktureringsinformasjon: Kontaktinformasjon til faktureringsansvarlig.

Vi oppretter separate saksfiler for advokatoppdrag som utføres på vegne av klienten. Tid og kostnader som er påløpt på en sak registreres i vårt regnskapssystem.

Samarbeidspartnere og leverandører

Vi behandler personopplysninger i den grad det er nødvendig for å oppfylle avtaler med våre leverandører og samarbeidspartnere. Vi samler inn og behandler blant annet personopplysninger i form av kontaktdetaljer og annen informasjon som anses nødvendig for å kunne besvare henvendelser, eller for å inngå eller oppfylle avtaler. For privatpersoner vil behandlingsgrunnlaget være avtale. For selskaper vil behandlingsgrunnlaget være vår berettigede interesse i form av behovet for å ha kontakt i forbindelse med den aktuelle avtalen.

Rekruttering

I tilknytning til vårt rekrutteringsarbeid, vil vi kunne behandle personopplysninger om kandidaten som benyttes for å vurdere kandidaten og for kommunikasjon med kandidaten i rekrutteringsprosessen. Dette kan for eksempel omfatte opplysninger vi har fått pr e-post, på arbeidslivsdagene eller via rekrutteringsbyrå. Det er nødvendig å behandle personopplysningene for å kunne inngå en eventuell avtale om fast eller midlertidig ansettelse. Dersom kandidaten ikke blir ansatt, vil vi bare beholde opplysninger om kandidaten dersom vedkommende har eksplisitt samtykket til dette. Tilgangen til personopplysninger i forbindelse med rekruttering er begrenset internt og vil kun deles med våre medarbeidere som er involvert i rekrutteringsprosessen.

IT-drift og sikkerhet

Personopplysninger som er lagret i våre IT-systemer vil kunne være tilgjengelige for oss eller for våre leverandører i forbindelse med oppdateringer av systemer, implementering eller oppfølging av sikkerhetstiltak, feilretting eller annet vedlikehold. Behandlingsgrunnlaget vil være vår interesse (interesseavveining) og rettslig forpliktelse til å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Markedsføring, nyhetsbrev mv.

Vi vil fra tid til annen sende ut nyhetsbrev og annen informasjon til e-postadresser som er registrert på klienter som vi løpende yter advokattjenester til og andre som har bedt om å få vårt nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget vil være vår berettigede interesse i å sende informasjon og markedsførings-henvendelser til klienter og forbindelser for å informere om nyheter og arrangementer eller samtykke fra adressaten. Dersom det foreligger et eksisterende kundeforhold vil markedsføringen skje i henhold til markedsføringsloven. I andre sammenhenger bygger markedsføring på samtykke fra vedkommende. Mottakere av nyhetsbrevet eller annen informasjon kan til enhver tid gi beskjed om at de ikke lenger ønsker å motta slik informasjon. Ved utsendelse av nyhetsbrev kan mottakere enkelt melde seg av tjenesten ved å benytte link som er inkludert i hver enkelt henvendelse.

Hvem vi deler personopplysninger med

Våre leverandører av IT-tjenester vil ha tilgang til personopplysninger dersom personopplysninger er lagret hos leverandøren eller på annen måte er tilgjengelig for leverandøren i henhold til kontrakten med oss. Leverandørene opptrer i henhold til databehandleravtale og under vår instruks. Leverandøren kan bare benytte personopplysningene for de formålene vi har bestemt og som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Vi bruker leverandører som befinner seg i land utenfor EU og EØS. For overføring av personopplysninger til disse leverandørene bruker vi EUs standardavtaler for overføringer og/eller EU-US Privacy Shield-rammeverket.

Advokater er underlagt en straffesanksjonert taushetsplikt. Alle opplysninger som blir betrodd oss i forbindelse med et oppdrag blir håndtert konfidensielt.

Vi utleverer ikke personopplysninger i andre tilfeller eller på andre måter enn dem som er beskrevet i denne personvernerklæringen, med mindre klienten eksplisitt oppfordrer til eller samtykker til dette eller utleveringen er lovpålagt.

Sletting av personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formålet opplysningene ble samlet inn for. Dersom vi ikke lenger har et relevant behandlingsgrunnlag, for eksempel fordi du trekker tilbake samtykke eller vi ikke lenger har berettiget interesse i å behandle dine personopplysninger, vil vi slette opplysningene. I noen tilfeller har vi plikt til å lagre personopplysninger lenger, for eksempel etter regnskapslovgivningen og hvitvaskingslovgivningen. Opplysninger som er lagret etter lovpålagte plikter, slettes når plikten opphører.

Dine rettigheter

Du har rettigheter i personopplysninger som omhandler deg. Hvilke rettigheter du har, avhenger av omstendighetene.

Trekke samtykke: Dersom vårt behandlingsgrunnlag er samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake ved å rette en henvendelse til oss om dette på post@agpadvokater.no .

Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, så langt ikke taushetsplikten er til hinder for dette. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

Be om retting eller sletting: Du kan be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn.

Dataportabilitet: I noen tilfeller vil du kunne ha adgang til å få utlevert personopplysninger du har oppgitt til oss for å få disse overført i et maskinlesbart format til et annet advokatfirma. Dersom det er teknisk mulig vil det i enkelte tilfeller være adgang til å få disse overført direkte til det andre firmaet.

Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets hjemmesider.

Sikkerhet

Vi har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er både av teknisk, og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Tilgang til personopplysninger (og klient-/saksinformasjon) er begrenset til personell som har behov for tilgang for å utføre sine oppgaver.

Vi har vedtatt interne IT-retningslinjer, og vi foretar jevnlig opplæring av ansatte med hensyn til sikkerhet og bruk av IT-systemer.

Informasjonskapsler

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies). En informasjonskapsel er en tekstfil som lastes ned og lagres på din datamaskin når du åpner en nettside.

Vi benytter analyseverktøyet Google Analytics. Dette innebærer at vi registrerer informasjon som for å analysere trafikk og aktivitet på våre nettsider slik at kan utvikle og forbedre nettsidene. Vi vil ikke benytte din IP-adresse til å identifisere deg. Behandlingsgrunnlaget vil være vår berettigede interesse i sikre optimal drift av våre nettsider.

Informasjon innhentet gjennom Google Analytics lagres på Googles servers og behandles i tråd med Googles personvernerklæring.

Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren du bruker. Du kan også slette eksisterende cookies. Dersom du velger å slette eller ikke akseptere cookies kan du oppleve redusert funksjonalitet på nettsidene våre.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernerklæring eller du vil utøve dine rettigheter, kan du ta kontakt med oss:

AGP Advokater AS ved daglig leder Lars André Gjerdrum
Adresse: Haakon VIIs gate 6,, 0161Oslo
Epost: post@agpadvokater.no
Hjemmeside: www.agpadvokater.no