Oppdragsvilkår

1. Virkeområde

AGP Advokater AS ("AGP") sin utførelse av oppdrag reguleres av oppdragsbekreftelsen og disse oppdragsvilkårene (samlet omtalt som "Vilkårene"), med mindre annet er skriftlig avtalt. Vilkårene gis til klienten ved etablering av oppdraget og anses vedtatt av klienten, med mindre klienten innen rimelig tid tilkjennegir overfor ansvarlig advokat at vilkårene ikke aksepteres.

Vilkårene gjelder også ved nye oppdrag for samme klient, med mindre annet er avtalt.

AGPs mål og forpliktelse er å fremme klientens interesser på best mulig måte, innenfor de rammer som følger av Vilkårene, domstolloven, advokatforskriften, regler for god advokatskikk, AGPs interne saksbehandlingsrutiner samt annet relevant regelverk.

Alle advokater og advokatfullmektiger tilknyttet AGP har bevilling eller autorisasjon til å drive advokatvirksomhet i Norge utstedt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Samtlige advokater og advokatfullmektiger i AGP er medlemmer i Advokatforeningen og er dermed underlagt Advokatforeningens særskilte vedtak og ordninger for obligatorisk etterutdanning og behandling av disiplinærklager.

2. Oppdraget

Oppdraget skal utføres som avtalt, men kan bli endret underveis. Beskrivelsen av oppdraget fremgår normalt av oppdragsbekreftelsen, supplert av de avtaler som følger av korrespondanse.

Alle oppdrag knyttes til en ansvarlig advokat i AGP, som vil kunne få bistand fra AGPs øvrige ansatte til gjennomføringen av oppdraget.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt i oppdragsbekreftelsen, omfattes ikke skatte- og avgiftsrettslige eller regnskapsrettslige problemstillinger som måtte knytte seg til eller aktualiseres av det saksforhold som oppdraget gjelder.

Vår rådgivning ytes av advokater som er formelt kvalifisert til å gi råd basert på norsk rett, og omfatter derfor bare rettsspørsmål underlagt norsk rett. Eventuelle uttalelser om utenlandsk rett fra AGP, er kun basert på generell erfaring innenfor området, og er ikke kvalifisert juridisk rådgivning. Vi kan bistå klienten i kontakt med utenlandske advokater gjennom vårt nettverk.

Før et oppdrag etableres, vil AGP søke å avklare om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at AGP ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Klienten plikter å bidra til slik avklaring. Den samme vurderingen gjøres i etablerte oppdrag ved nye parters inntreden i saken. Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan oppdraget påbegynnes før avklaringen er fullført. AGP kan i slike tilfeller måtte frasi seg oppdraget senere på grunn av konflikt.

For best mulig å kunne fremme klientens interesser, er AGP avhengig av at klienten fullstendig og snarest gir informasjon om sakens faktiske forhold og hvilket resultat klienten ønsker å oppnå i saken.

Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares med eller gå gjennom AGP. AGP og klient skal holde hverandre gjensidig orientert om den kommunikasjon som finner sted med involverte parter.

Med grunnlag i hvitvaskingsloven skal det innhentes informasjon og kontroll av klientens identitet, samt relevante representanter og eiere. Klienten plikter å medvirke til slike tiltak. Dersom AGP ikke mottar nødvendig informasjon, kan vi være forhindret fra å påta oss eller videreføre oppdraget. Klienten skal uoppfordret gi AGP oppdatert informasjon dersom klienten forstår at det inntrer endringer i de opplysninger som AGP har lagt til grunn ved gjennomføringen av klienttiltakene. Dersom AGP har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv. er AGP pålagt å underrette ØKOKRIM om dette, likevel uten å underrette klienten eller tredjepersoner.

3. AGP er oppdragsgivers kontraktspart

Alle oppdrag anses gitt til AGP, selv om oppdraget eksplisitt eller forutsetningsvis skal utføres av en eller flere bestemte personer hos AGP. AGP er et selskap med begrenset ansvar (aksjeselskap) med org.nr. 923 559 841 som eies av firmaets partnere.

Forannevnte gjør ingen endring i den ansvarskanalisering og personelle ansvarsbegrensning som følger av AGPs utpekning av en ansvarlig advokat for hvert oppdrag, jf. domstolloven § 232.

Firmaets partnere har etter selskapsavtalen ikke deltageransvar for erstatningsansvar som selskapet måtte pådra seg under advokatvirksomheten, når minst én av selskapets advokater er solidarisk ansvarlig med selskapet etter domstolloven § 232 første til fjerde ledd.

Erstatningsansvaret for AGP, dets partnere og ansatte i tilknytning til det enkelte oppdrag er samlet begrenset til NOK 20 millioner eller samlet salær betalt til AGP for det aktuelle oppdrag dersom dette er høyere.

AGP, dets partnere og ansatte er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap eller konsekvenstap, herunder driftstap, tap av fortjeneste, tap av goodwill mv.

4. Fakturering

Med mindre annet er avtalt, fakturerer AGP normalt etterskuddsvis hver måned med spesifisert faktura. Ved mindre beløp kan fakturering utsettes til neste måned.

Betalingsfristen er 14 dager fra fakturadato. Fakturaen skal betales senest ved forfall.

Dersom det er spørsmål i tilknytning til fakturaen, skal uomtvistede beløp under enhver omstendighet betales innen forfall.

Dersom betalingsfristen ikke overholdes kan AGP blant annet kreve forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.m. fra forfall til betaling skjer med tillegg av inkasso- og/eller inndrivelsesomkostninger, avbryte utførelsen av oppdraget for klienten, utøve tilbakeholdsrett i mottatte saksdokumenter, filer mv.

Dersom klienten går konkurs eller det åpnes gjeldsforhandling hos klienten, forfaller samtidig alle krav AGP har mot klienten, uavhengig av om et annet forfall eventuelt var avtalt før inntreden av en hendelse som nevnt. Ved konkurs har AGP rett til å motregne i ethvert beløp klienten har innestående på klientkonto i AGP.

5. Honorar og utlegg

AGPs honorar baseres som utgangspunkt på oppdragets art, størrelse, kompleksitet og medgått tid. Der honorar beregnes etter medgått tid, benyttes AGPs veiledende timesatser, med mindre annet er avtalt. Våre veiledende timesatser fremgår av oppdragsbekreftelsen og er for øvrig tilgjengelige på forespørsel.

Vi registrerer fortløpende medgått tid i oppdraget. Minste tidsenhet er 15 minutter. Reisetid som er nødvendig for oppdraget faktureres etter medgått tid, med mindre annet er avtalt.

Utlegg i tilknytning til oppdrag vil bli fakturert særskilt i tillegg til honorar. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget.

Forskudd og à konto-beløp kan bli innkrevet selv om dette ikke er særskilt avtalt. Forskudd avregnes mot siste faktura i saken.

Våre timesatser justeres per 1. januar hvert år. I tillegg kan timesatser for enkeltmedarbeidere bli justert i løpet av året ved endring i stillingskategori. De nye timesatsene vil være gjeldende fra den dato de iverksettes. Dette gjelder også pågående oppdrag.

Eventuelle estimat på honorar er kun anslag for hva oppdraget sannsynligvis vil medføre av kostnader (eksklusive merverdiavgift og utlegg), og er ikke bindende, og kan ikke anses som en fastprisavtale eller beløpsbegrensning.

Merverdiavgift kommer normalt i tillegg i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler. Timesatser og honorarer som opplyses til eller avtales med andre klienter enn privatpersoner, er alltid eksklusive merverdiavgift.

Klienten er ansvarlig for rettsgebyr, omkostninger til sakkyndige vitner og andre omkostninger som påløper ved en rettslig prosess. Klienten er også ansvarlig for motpartens saksomkostninger hvis de blir ilagt. Saksomkostninger vil ofte, men ikke alltid, kunne belastes den part som ikke får medhold.

AGPs honorarkrav mot klienten begrenses ikke av at klienten blir tilkjent mindre i erstatning for saksomkostninger enn honorarkravets pålydende.

Lovmessige begrensninger i klientens adgang til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser ikke AGPs honorarkrav mot klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet og i småkravsprosess.

6. Ekstern dekning av honorarer

Klientens eventuelle rettshjelpsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring eller andre forsikringsordninger kan dekke kostnader til advokatbistand i visse sakstyper, avhengig av vilkårene i forsikringsavtalen. Klienten plikter å gi AGP nødvendige opplysninger for vurdering av forsikringsavtalens dekningsomfang. Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom AGPs salærkrav og det beløp forsikringsselskapet dekker.

7. AGPs ansvar

AGP er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet, som gjelder uten geografisk begrensning.  AGPs sikkerhetsstiller er WR Berkley (https://www.berkley.com/).

AGP er ikke ansvarlig for indirekte tap eller konsekvenstap, herunder driftstap, tap av fortjeneste, tap av goodwill mv.  

AGP er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som AGP har henvist til eller for underleverandører som AGP etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til.

AGP er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering AGP på forhånd har gitt av sakens mulige utfall.

AGP er ikke ansvarlig for tap av forvaltede klientmidler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side. AGP gjør oppmerksom på at bankenes sikringsfond ikke garanterer for mer enn 2 millioner kroner i innskudd per innskyter (advokatfirma) per bank. Kun ved særskilt avtale om det vil AGP treffe tiltak som kan øke graden av garantidekning for klientens midler.

8. Informasjon, PERSONOPPLYSNINGER, Kommunikasjon MV.

Advokater i AGP har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter (jf.straffeloven § 211). I tillegg plikter advokatene også å behandle opplysninger utover dette fortrolig (jf.regler for god advokatskikk pkt. 2.3.2). I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten (unntak følger blant annet av hvitvaskingsloven § 18).

Med mindre noe annet er avtalt, har AGPs advokater adgang til å dele opplysningene med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig. AGPs øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som advokatene (jf.regler for god advokatskikk pkt. 2.3.3).

I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget vil AGP behandle personopplysninger, herunder også særlige kategorier personopplysninger om det er nødvendig, i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Personopplysningene kan overføres og utleveres til AGPs samarbeidspartnere dersom dette er nødvendig for å utføre oppdraget. Slike samarbeidspartnere kan være etablert utenfor EU/EØS.

Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er AGP ved daglig leder. Ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan saksansvarlig advokat kontaktes. Se også om behandling av personopplysninger i AGPs personvernerklæring på vår hjemmeside: www.agpadvokater.no

Med mindre annet er avtalt med klienten, har AGP rett til å benytte klientens navn og oppgi kontaktperson hos klienten som referanse ved markedsføring av AGP til byråer som gjennomfører advokatundersøkelser, i forbindelse med anbud eller lignende. Videre har AGP i firmaets markedsføring rett til å informere om AGPs bistand i saker som er offentlig kjent, herunder ved bruk av klientens logo, forutsatt at AGP ikke opplyser om forhold som ikke er offentlig kjent.

Klienten godtar at AGP benytter e-post i oppdragsutførelsen, også til oversendelse av taushetsbelagt informasjon. Klienten aksepterer at det alltid vil være en viss sikkerhetsrisiko ved bruk av e-post. AGP benytter ekstern leverandør av IT-tjenester, og elektronisk kommunikasjon vil skje i samsvar med de sikkerhets- og krypteringsløsninger som leverandøren benytter.

AGP er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning. Normalt oppbevares saksdokumenter som er mottatt eller utarbeidet av AGP fysisk eller elektronisk i 10 år etter avslutning av det enkelte oppdrag. Originaler vil som utgangspunkt kun bli oppbevart som skannet kopi. Etter utløp av oppbevaringsperioden vil dokumenter bli makulert/slettet uten at klienten forhåndsvarsles eller underrettes om dette. Etter nærmere avtale, kan klienten få saksdokumenter i retur i original (om slike eksisterer) eller eventuelt kopi ved oppdragets avslutning.

9. Klage

Dersom klienten er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres klienten til straks å ta dette opp med ansvarlig advokat eller daglig leder. AGP vil umiddelbart vurdere de påklagede forhold.

Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klager over at advokaten skal ha opptrådt i strid med regler for god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær. Klagen må som hovedregel fremsettes innen seks måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold klagen bygger på. Disiplinærutvalgene har kompetanse til å gi kritikk, irettesettelse og advarsel til advokaten, og til å redusere salærkravet mot klienten. Disiplinærutvalgenes beslutning kan påklages til Disiplinærnemnden. Mer informasjon kan gis ved henvendelse til Advokatforeningens sekretariat eller på internett: http://www.advokatenhjelperdeg.no/

10. Bruk av eksterne rådgivere

I tilknytning til enkelte oppdrag kan det bli nødvendig å engasjere rådgivere utenfor AGP, for eksempel revisjonsbistand eller advokatbistand i andre jurisdiksjoner. Klienten vil selv stå som oppdragsgiver overfor slike eksterne rådgivere, også om disse av praktiske grunner stiler sin faktura til AGP. Slike eksterne rådgivere er selv ansvarlige overfor klienten, og AGP påtar seg intet ansvar for eksterne rådgivere eller rådgivning basert på råd fra slike eksterne rådgivere.

11. Opphavsrett

AGP beholder opphavsretten til materiale (dokumenter, filer og annet opphavsrettslig vernet materiale) som utarbeides av AGP for klienten. Klienten erverver i og med betalingen til AGP en vederlagsfri rett til å benytte materiale utarbeidet av AGP til den avtalte eller forutsatte bruk. Dersom klienten ønsker å markedsføre AGP som sin juridiske rådgiver eller samarbeidspartner, skal innholdet i slik markedsføring avtales med AGP på forhånd. Klienten har ikke anledning til å benytte AGPs logo eller varemerker uten samtykke fra AGP.

12. Klientkonti

Midler som AGP oppbevarer på vegne av firmaets klienter vil bli plassert på klientkonti i samsvar med gjeldende regler for norske advokatfirmaer.

13. Lovvalg, jurisdiksjon og tvisteløsning

Ved behov for avklaringer knyttet til Vilkårene eller dersom det oppstår uenighet mellom klienten og AGP knyttet til et oppdrag, kan dette tas opp med saksansvarlig advokat eller daglig leder.

Vilkårene er underlagt norsk rett. Tvister i anledning Vilkårene er underlagt norske domstoler med Oslo som eksklusivt verneting. AGP kan likevel velge å anlegge sak for klientens ordinære hjemting.  

14. Nyhetsbrev og markedsføringsmateriale

Klienten samtykker til at AGP kan sende klienten nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriale pr. e-post eller vanlig post. Dersom klienten ikke ønsker å motta nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriale, kan klienten reservere seg mot dette ved å informere AGP om dette per e-post, slik som angitt i nyhetsbrevet eller markedsføringsmaterialet. Nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriale kan ikke anses som et råd fra AGP til den enkelte klient, og AGP har ikke ansvar for innholdet i slikt materiale.

15. Revisjon av oppdragsvilkår

Oppdragsvilkårene revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det. Oppdatert versjon av oppdragsvilkårene vil bli gjort tilgjengelig på AGP's hjemmeside: www.agpadvokater.no. Endringer til ugunst for klienten, som ikke er nødvendige på grunn av bindende regelverk, kan først gjøres gjeldende etter én måneds varsel. Oppdragsvilkårene er sist endret i januar 2020.

KONTAKTINFORMASJON

AGP Advokater AS, org. nr. 923 559 841
Besøksadresse: Haakon VIIs gate 6, 0161 Oslo
Daglig leder: Lars André Gjerdrum
E-post: post@agpadvokater.no