Endringer i aksjelovene fra 1. juli 2023

ENDRINGER I AKSJELOVENE

Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i selskapet. Utgangspunktet etter både aksjeloven og allmennaksjeloven er at aksjeeieren kan utøve aksjeeierrettigheter umiddelbart etter at rettighetene er ervervet. I dag kan aksjeeiere etter lovens hovedregel delta og stemme på generalforsamling som følge av aksjer ervervet samme dag som avholdelse av generalforsamlingen (men likevel slik at mange selskaper har vedtektsfestede påmeldingsfrister for deltakelse på generalforsamling).  

Allmennaksjeloven endres nå på enkelte punkter for å tilrettelegge for likebehandling av aksjonærene og økt åpenhet om hvem som er eiere og utøver eierinnflytelse i norske selskaper. Enkelte av endringene gjelder også for aksjeselskaper med aksjer registrert i en verdipapirsentral, som nærmere angitt nedenfor.

AGP oppfordrer selskaper til å vurdere om det er nødvendig å oppdatere vedtektene i tråd med lovendringene.

Kort om noen av endringene som trer i kraft 1. juli 2023

•    Etter allmennaksjeloven § 5-2 vil bare den som er aksjeeier fem virkedager før generalforsamlingen (registreringsdatoen) ha rett til å møte og stemme på generalforsamlingen. Det avgjørende er at aksjeeier på dette tidspunktet er innført i aksjeeierregisteret, dvs. den verdipapirsentral selskapets aksjer er registrert i. Har man ervervet aksjer etter denne fristdagen vil man ikke kunne stemme i generalforsamlingen.

•    Eiere av forvalterregistrerte aksjer må gi melding til selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen (forhåndsmelding) for å kunne delta og stemme på generalforsamlingen jf. allmennaksjeloven § 5-3. Forskjellen mellom denne meldeplikten og fem-dagersfristen beskrevet i forrige punkt er at, mht. forvalter registrerte aksjer, så er det melding om bakenforliggende aksjonærs deltakelse som er relevant – selve forvalterens eierskap må fortsatt være registrert fem virkedager før generalforsamlingen.

•    Selskapet eller offentlig myndighet kan kreve at forvaltere (og formidlere) gir opplysninger om hvem som eier forvalterregistrerte aksjer og hvor mange, jf. allmennaksjeloven § 4-10 (4)

•    Etter aksjeloven § 4-4 gjelder endringene over tilsvarende for aksjeselskaper med aksjer registrert i verdipapirsentral, med den tilleggsendring at innkallingsfristen skal være minimum 2 uker med mindre lengre frist følger av vedtektene (mot dagens minste krav på 1 uke). Fristen på 2 uker kan fravikes ved forenklet behandling etter aksjeloven § 5-7.

Kontakt oss

Ketil Enerstad Sauarlia

Partner