Fra 1. september 2022 endres flaggereglene

Fra 1. september 2022 endres reglene om flagging av eierposisjoner i selskaper notert på Oslo Børs og Euronext Expand. Her lister vi opp viktige endringer:

  • Flaggeplikten vil gjelde derivater med noterte aksjer som underliggende og som har en lignende økonomisk effekt som det å eie aksjer, for eksempel swap-er og finansielle differansekontrakter.
  • Ikke lenger flaggeplikt for tegningsretter og konvertible obligasjoner som kun gir rett til å kreve aksjer utstedt.
  • Både utlån og innlån av aksjer blir flaggepliktig.
  • Beholdningen til ektefelle og barn skal ikke lengre konsolideres inn.
  • Flaggemelding skal fortsatt sendes straks, men kan unntaksvis skyves til senest innen børsåpning andre handelsdag.
  • Kravene til innholdet i flaggemeldingen videreføres i det vesentligste.  
  • Flaggetersklene videreføres uendret.
  • Fortsatt ingen flaggeregler på Euronext Growth Oslo.
  • Finansielle instrumenter knyttet til en kurv av aksjer eller en indeks skal medregnes flaggepliktig beholdning dersom indeksen representerer mer enn 1 % av stemmerettighetene i den aktuelle utsteder eller aksjene i den aktuelle utsteder utgjør minst 20 % av verdiene i indeksen.

Her kan du lese informasjon om endringene fra Finanstilsynet.

Kontakt oss