Er du ditt styreansvar bevisst?

I de siste årene har det vært en kraftig økning av antall styreansvarssaker som har havnet i det norske rettsapparatet. Bare i 2018 ble det registrert 105 styreansvarssaker.  Det er særlig i konkurstilfellene at styreansvaret blir aktuelt.

Styreansvaret etter aksjeloven er en kjernekomponent i norsk selskapsstyring og er derfor et viktig tema for alle som sitter som styremedlem i et norsk aksjeselskap. Styreansvaret handler om å sikre at styremedlemmer er ansvarlige for sine handlinger (eller utelatelse av handling) og beslutninger i et aksjeselskap, samt forholdet mellom styremedlemmene på den ene siden og selskapet, selskapets kreditorer, eiere og andre eksterne parter på den andre siden. Aksjeloven fastsetter krav og regler for styreansvaret som det er viktig at alle styremedlemmer kjenner til. Ved brudd på styrets plikter etter aksjeloven, kan styremedlemmene bli personlig ansvarlig, både økonomisk og strafferettslig.

Styrets plikter og ansvar

Erstatningsansvar for styremedlemmer er særlig aktuelt på de områder hvor loven presiserer styrets objektive plikter. Brudd på en lovfestet plikt innebærer en presumsjon for at styremedlemmet har opptrådt uaktsomt. Styremedlemmet må derfor være særlig klar over sine viktigste oppgaver etter aksjeloven. Også brudd på interne retningslinjer og selskapets vedtekter kan fort anses som erstatningsbetingende.

Styrets hovedansvar er å ivareta selskapsinteressen og sørge for at selskapet blir drevet i samsvar med gjeldende lover og regler. Etter aksjeloven §§ 6-12 og 6-13 skal styret  blant annet sørge for forsvarlig organisering og forvaltning av virksomheten, fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet, sørge for at det blir utarbeidet en årsberetning og årsregnskap som gir en rettvisende fremstilling av selskapets økonomiske situasjon, holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og påse at selskapets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal også føre tilsyn med den daglige ledelse, eller der selskapet ikke har daglig leder, selv stå for den daglige ledelsen.

Andre sentrale oppgaver for styret følger blant annet av aksjeloven §§ 3-4 og 3-5. Det er styrets ansvar å sørge for at selskapet har en forsvarlig egenkapital og likviditet ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten. Videre skal styret ikke disponere over selskapets bundne egenkapital (det mest praktiske eksempel er selskapets aksjekapital).

Styret har en handleplikt dersom det må antas at egenkapitalen eller likviditeten er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved virksomheten og dets omfang. I slike tilfeller skal styret innkalle til generalforsamling, gi en redegjørelse og foreslå tiltak for å rette på situasjonen, eventuelt foreslå selskapet oppløst.

En forsømmelse av disse pliktene vil kunne føre til tap for aksjeeierne, og at selskapet i praksis drives på kreditors regning, som igjen kan føre til et erstatningsansvar for styret. Styrets ansvar skjerpes når selskapet er i vanskeligheter.

Styremedlemmenes erstatningsansvar og straffeansvar etter aksjeloven

De viktigste reglene om styremedlemmers erstatningsansvar fremgår av aksjeloven kap. 17. Etter aksjeloven § 17-1, kan styremedlemmer, daglig leder, aksjeeier, gransker eller medlem av bedriftsforsamlingen som ved utførelsen av sine verv forsettlig eller uaktsomt skader selskapet, bli erstatningsansvarlig. Også medvirkning til slik skade kan medføre et erstatningsansvar. Det er verdt å merke seg at medvirkningsansvaret ikke er begrenset til styremedlemmer, daglig leder eller aksjeeier, og kan således ramme enhver, f. eks ansatte i selskapet, når slik person har medvirket og det konstateres ansvar for daglig leder, styremedlem og/eller aksjonær. Borgarting lagmannsrett avsa nylig en dom (LB-2023-22165) hvor retten konkluderte med at en prosjektleder hadde en så sentral rolle i et havarert oppussingsprosjekt at vedkommende sammen med daglig leder/styreleder ble ilagt erstatningsansvar overfor byggherren med hjemmel i medvirkningsansvaret i aksjelovens § 17-1 andre ledd.

Erstatningskravet kan fremsettes av både selskapet som sådan, en aksjeeier eller utenforstående parter som kreditorer, kontraktspartnere, offentlige myndigheter og omkringliggende samarbeidspartnere og aktører.

Manglende kvalifikasjoner hos styremedlemmet medfører ikke ansvarsfrihet. Aksjeloven skiller heller ikke mellom aksjonærvalgte og ansattvalgte styremedlemmer, slik at lovens regler gjelder likt for samtlige styremedlemmer i selskapet. Hvert enkelt styremedlem bærer selv risikoen for å påta seg et verv man ikke er kvalifisert til. Et styremedlem vil derfor ikke bli hørt med anførsler om at vedkommende ikke har samme forutsetninger som et erfarent styremedlem, eller at styremedlemmet kun er valgt av de ansatte i selskapet. Motsatt kan det tenkes at et særskilt kvalifisert styremedlem har et skjerpet ansvar, for eksempel et styremedlem som har juridisk utdannelse/ advokatbevilling.

Styreansvaret er individuelt, og innebærer at styremedlemmer i et aksjeselskap har personlig ansvar for sine handlinger og beslutninger i styret. Det individuelle styreansvaret innebærer at hvert enkelt styremedlem må utøve sitt ansvar og plikter i henhold til loven, selskapets vedtekter og etter sitt beste skjønn. Styremedlemmet må handle i selskapets interesse, utføre nødvendige undersøkelser, treffe informerte beslutninger og opptre i samsvar med lovlige og etiske standarder. Hvis et styremedlem bryter disse pliktene og påfører skade på selskapet eller dets interessenter, kan vedkommende, dersom vilkårene for erstatning er til stede, holdes personlig ansvarlig og bli pålagt å erstatte eventuelle tap.

Denne ansvarsfordelingen er en viktig del av aksjelovgivningen for å sikre forsvarlig forvaltning av selskapet og beskytte interessene til aksjonærene og andre interessenter. Ved å pålegge individuelt ansvar søker loven å oppmuntre til forsiktighet, kompetanse og etisk oppførsel blant styremedlemmene.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsene i aksjeloven kan også straffes med bøter eller, for skjerpende forhold, med fengsel i inntil ett år. Straffeansvaret for styremedlemmer kan variere avhengig av alvorlighetsgraden av lovbruddet. Typiske overtredelser som kan resultere i straffeansvar inkluderer økonomisk mislighold, misbruk av selskapsmidler, uriktig informasjon og villedende regnskapsføring.

Styreforsikring

I dagens komplekse forretningsmiljø blir styremedlemmer i økende grad utsatt for risiko og ansvar knyttet til deres rolle i selskaper. For å beskytte både styremedlemmer og selskaper mot potensielle økonomiske konsekvenser av feil eller forsømmelser, har styreansvarsforsikring blitt stadig viktigere og mer vanlig.

Styreansvarsforsikring gir en viktig beskyttelse for styremedlemmer ved å redusere deres personlige økonomiske eksponering. Forsikringen beskytter også selskapet mot potensielt økonomisk tap som kan oppstå som følge av styremedlemmets handlinger. Hva som dekkes under en styreansvarsforsikring vil variere avhengig av forsikringsselskapet og forsikringspolicyen, men vil typisk kunne dekke saksomkostninger og kostnader ved rettslige avgjørelser og eventuelle erstatningskrav som kan oppstå som følge av styrets handlinger. Dette gir styremedlemmer en viss trygghet og økonomisk sikkerhet, slik at de kan utføre sin rolle uten å være unødig bekymret for sin personlige økonomi. Forhold som normalt ikke dekkes av forsikringen er krav som følge av bedrageri, underslag, bestikkelser eller andre straffbare handlinger.

Sikkerheten som tegning av styreansvarsforsikring gir, kan også bidra til lettere å tiltrekke seg attraktive, kompetente og erfarne styremedlemmer ettersom mange aktuelle kandidater vil vegre seg mot å gå inn i styret uten en tilfredsstillende forsikring og beskyttelse for sin privatøkonomi.

Vår anbefaling

For å unngå erstatningsansvar bør styremedlemmet til enhver tid opptre aktsomt ved å fatte begrunnede og informerte beslutninger til selskapets beste, og ikke la seg motivere av egne særinteresser. Dersom styret i tillegg sørger for god organisasjon av virksomheten, gode kontrollrutiner og dokumentasjon på de vedtak som er fattet, vil risikoen for styreansvar reduseres.

Dersom du har noen spørsmål til styrets plikter, oppgaver og ansvar, ta kontakt med:

Ketil Enerstad Sauarlia (Partner) / Ketil@agpadvokater.no / +47 417 62 807
Maria Heiberg Styrvold (Partner) / Maria.styrvold@agpadvokater.no / +47 941 34 556


***

AGP er et advokatfirma spesialisert innen transaksjoner, kapitalmarkeder og corporate. Rådgivning knyttet til styrets plikter er en av våre kjernekompetanser.

Kontakt oss

Ketil Enerstad Sauarlia

Partner