ESPP i noterte selskaper - dette må du huske på

Et flertall av børsnoterte selskaper i Norge har en form for aksjebaserte incentivprogram for sine ansatte. En vanlig variant er et program hvor alle selskapets ansatte tilbys å kjøpe aksjer i selskapet til en rabattert pris, eventuelt i kombinasjon med tildeling av en «gratis» bonusaksje dersom den ansatte forblir ansatt i selskapet og aksjene ikke selges i løpet av en bestemt periode. Slike generelle aksjeprogrammer er ofte omtalt som ESPP (Employee Share Purchase Programs). Hovedformålet med ESPP er å bidra til positiv verdiutvikling ved å øke engasjementet internt, tiltrekke og beholde ansatte samt gi de ansatte mulighet til å ta del i selskapets verdiskapning og vekst.

Et ESPP-program skiller seg fra de programmene som gjerne tilbys selskapets ledelse og nøkkelansatte (ofte omtalt som LTI-programmer (long term incentive programs)). LTI-programmene er gjerne opsjonsbaserte, skreddersydd for det enkelte selskap og knyttet opp mot oppnåelse av særskilte resultatmål som er relevante for virksomheten.

Vi gir deg nedenfor en oppsummering av enkelte forhold man bør huske på ved etablering og gjennomføring av ESPP i noterte selskaper.

Forberedelser: Ved etablering og gjennomføring av ESPP i noterte selskaper vil flere aktører i selskapet være involvert, herunder CFO, styret, HR og IR-ansvarlig. I tillegg vil ofte eksterne aktører som advokater, revisor, kontofører, Foretaksregisteret og eventuelt leverandører av relevante IT-plattformer som tilbyr ESPP-tjenester medvirke i prosessen. Noterte selskaper er også underlagt særskilte forpliktelser som følger av Verdipapirhandelloven, EUs Markedsmisbruksforordning (MAR) samt børsens eget regelverk. Vår erfaring er at antall aktører involvert og det komplekse regelverket noterte selskaper er underlagt medfører at ESPP bør være nøye planlagt og godt forberedt for å sikre en best mulig gjennomføring.

I forberedelsesfasen anbefaler vi noterte selskaper å:

 • Starte forberedelsene i god tid før planlagt gjennomføring.
 • Involvere eksterne rådgivere så tidlig som mulig som kan bistå med eller gi innspill til punktene nedenfor.
 • Sette opp en oversikt med planlagte steg, datoer og en klar ansvarsfordeling.
 • Gjennomføre nødvendige undersøkelser av praktiske forhold, blant annet:
  • Forpliktelser etter MAR (se nærmere informasjon nedenfor).
  • Ønskede rammer og vilkår for ESPP.
  • Om selskapet har tilgjengelig aksjer for oppgjør, eller om det foreligger tilstrekkelige styrefullmakter for utstedelse av nye aksjer eller for erverv av egne aksjer dersom det skal gjøres tilbakekjøp av egne aksjer for oppgjør.
  • Rutiner som sikrer effektiv innbetaling fra de ansatte og at aksjene lar seg levere til den ansattes VPS-konto, særskilt er dette viktig for selskaper som har ansatte i mange land utenfor Norge.
  • Gjeldende retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende personer.

Dokumentasjon: I forbindelse med ESPP er det flere dokumenter som må utarbeides. Ofte vil disse dokumentene være gjenstand for flere justeringer før endelige versjoner er klare. Vi anbefaler derfor at noterte selskaper tar høyde for dette i tidsplanen for gjennomføringen av ESPP. Eksempler på dokumentasjon som utarbeides i forbindelse med ESPP er:

 • ESPP – Terms and Conditions og Application Agreement.
 • Presentasjon for ansatte.
 • Selskapsdokumenter - styrevedtak, tegningsblanketter og vedtekter.
 • Børsmeldinger, og primærinnsidermeldinger.  

Informasjon til ansatte: Det er viktig at ansatte får tilstrekkelig informasjon om ESPP og fremgangsmåte for å delta i programmet. Slik informasjon gis gjerne ved at ledelsen i selskapet avholder en presentasjon for de ansatte. For å få utlevert aksjene må de ansatte ha en VPS-konto eller forvalterkonto. Prosessen ved å etablere VPS-konto/forvalterkonto kan erfaringsvis ta litt tid, og vi anbefaler derfor at noterte selskaper gir særskilt informasjon til ansatte om dette kravet og eventuelt fremgangsmåte. Videre bør noterte selskaper påse at presentasjonen for de ansatte ikke inneholder råd eller anbefaling om å kjøpe aksjer, samt at presentasjonen gir tilstrekkelig informasjon om risiko knyttet til aksjene.

Særlig om gjennomføring av ESPP og MAR: Noterte selskaper er underlagt forpliktelsene i MAR og bør merke seg at det i forbindelse med gjennomføring av ESPP kan oppstå særskilte problemstillinger eller vurderinger som må foretas, blant annet:

 • Innsideinformasjon kan forhindre selskapet fra å gjennomføre ESPP dersom en slik gjennomføring er i strid med forbudet mot innsidehandel eller forbudet mot anbefaling om innsidehandel.  
 • Røde perioder for primærinnsidere bør hensyntas i valg av tidsperiode for gjennomføring av ESPP slik at primærinnsidere også kan delta.
 • Håndtering av meldeplikt for transaksjoner av primærinnsidere og nærstående.

***

AGP er et advokatfirma spesialisert innen transaksjoner, kapitalmarkeder og corporate. Løpende bistand til noterte selskaper er en del av vår kjernekompetanse.  

Dersom du har noen spørsmål til ESPP eller øvrige incentivprogrammer i noterte selskaper, ta kontakt med:

Kontakt oss

Hilde Gavel Bakke

Advokat

Lars André Gjerdrum

Partner