Hvordan kjøpe tilbake virksomhet fra konkursbo?

Veiledning for kjøp av virksomhet fra konkursbo: Prosessen, muligheter og praktiske overveielser

Den siste tids trend med stadig flere konkursåpninger fortsetter. Antallet konkursåpninger økte fra 823 i 3. kvartal 2022 til 938 konkursåpninger i 3. kvartal 2023. Dette utgjør en økning på ca. 14 %.  

Det kan være ulike grunner til at et selskap går konkurs, men vi ser ofte at konkursen skyldes høy gjeld i kombinasjon med forbigående likviditetsproblemer. I slike situasjoner kan det tenkes at videre drift fortsatt er mulig dersom en kjøper erverver virksomhetens aktiva fra konkursboet, samtidig som kjøper lar gjelden ligge igjen i konkursboet. Kjøp fra konkursboet vil ofte kunne skje til betydelig rabatt, altså til såkalt "slaktepris".  

SALGSPROSESSEN

Selskapets styre har plikt til å sende inn begjæring om konkurs (oppbud) til tingretten hvis selskapet er insolvent. Hvis tingretten fastslår at selskapet er insolvent, åpner tingretten konkurs og oppnevner en advokat som bostyrer. Hovedoppgaven til bobestyrer er blant annet å selge alle eiendeler i boet og fordele provenyet på kreditorene.

Normalt går det ikke mer enn maksimalt et par dager fra tingretten mottar en begjæring om konkurs til retten har fattet sin beslutning om å åpne konkurs og oppnevnt en bobestyrer. Fra dette tidspunktet mister selskapet rådigheten over alle sine eiendeler, som nå tilhører boet. Allerede fra konkursåpning kan tidligere eiere/drivere/ansatte/tredjeparter ta kontakt med bobestyrer med forespørsel om å forhandle om tilbakekjøp av hele eller deler av virksomheten.  

Bobestyrer vil i utgangspunktet selge eiendelene til høystbydende, men ofte vil mange av eiendelene ha liten eller ingen verdi for andre enn tidligere drivere/eiere. Et tilbakekjøp av eiendeler fra boet representerer derfor en mulighet til å "nullstille" virksomheten ved at kjøper kun overtar eiendeler og ikke gjeld eller forpliktelser.  

AVTALE OM KJØP AV VIRKSOMHET FRA KONKURSBO

En avtale om kjøp av virksomhet fra konkursboet vil normalt liste opp alle eiendelene som skal overdras fra konkursboet til kjøper. Listen vil typisk omfatte eiendeler som kundefordringer, IP, varelager, driftstilbehør m.m.

Ansatte. Virkningen av konkurs er at alle ansatte sies opp. Ofte vil imidlertid et kjøp av virksomheten fra konkursboet innebære at kjøper skal inngå nye ansettelseskontrakter med en stor del av de ansatte og dermed sikre arbeidsplasser. En god grunn til å ta med ansatte er selvsagt å sikre kontinuitet i driften, men boet kan også stille dette som krav i avtalen ettersom dette sparer boet (og derigjennom kreditorene) for store prioriterte krav fra ansatte som har mistet jobben. I prosessen med planlegging av videre drift må derfor forholdet til ansatte håndteres, inkludert hvem som skal tilbys ansettelse.    

Avtaler (og spesielt leieavtaler). Kjøper av virksomheten tar ikke over kontraktene som ligger i boet, og boet kan heller ikke kreve at kontraktsmotparter inngår kontrakter med kjøper. Det betyr at kjøper enten må ta risikoen for at eventuelle viktige kunder og leverandører vil inngå nye avtaler med kjøper, eller så må kjøper forhandle med viktige kunder og leverandører samtidig som kjøper forhandler med boet. Et viktig unntak fra dette utgangspunktet er leieavtaler, hvor boet faktisk kan kreve at avtale med utleier overtas av kjøper.  

Sikrede kreditorer. Banker og andre institusjoner som har ytet kreditt vil normalt ha pant i virksomhetens eiendeler som sikkerhet for sitt lån. Typisk vil det kunne være pant i fast eiendom, varelager, driftstilbehør og/eller andre mer likvide eiendeler som kundefordringer. Slike eiendeler vil også ofte være av en slik karakter at også andre enn tidligere drivere/eiere vil være interessert i å kjøpe.

I parallell med forhandlingene med konkursboet kan det være fornuftig å gå i forhandlinger også med de sikrede kreditorene. En løsning vi ser fra tid til annen er at kjøper av virksomheten også overtar de pantsatte eiendelene, men da slik at man som vederlag for dette overtar hele eller deler av gjelden mot den aktuelle banken eller finansinstitusjonen fra konkursboet. En slik løsning vil også innebære at behovet for arbeidskapital reduseres fordi kjøpesummen vil bli finansiert de sikrede kreditorene.

Forberedelser. I forkant av, og i forbindelse med, gjennomføringen av kjøp av virksomhet fra et konkursbo, er det en rekke praktiske forhold som må håndteres. Typiske eksempler er opprettelse av nytt aksjeselskap (kjøp av hylleselskap), åpning av bankkonto, registreringer av ulik art (mva.-registeret m.m.) og håndtering av kontraktsporteføljen for å overføre kontrakter til nytt aksjeselskap. Til forhandlingene med eventuelle sikrede kreditorer (ofte en bank) kan det være god hjelp i å engasjere finansielle rådgivere med spesialkompetanse på forhandling med finansinstitusjoner.

Dersom du har noen spørsmål til kjøp av virksomhet fra konkursbo, ta kontakt med:  

Ketil Enerstad Sauarlia (Partner) / Ketil@agpadvokater.no / +47 417 62 807

Peter Tranvåg Skutvik (Partner) / Peter@agpadvokater.no / +47 918 72 258  

***

AGP er et advokatfirma spesialisert innen transaksjoner, kapitalmarkeder og corporate. Rådgivning knyttet til kjøp av virksomhet fra konkursbo er en av våre kjernekompetanser.

Kontakt oss

Ketil Enerstad Sauarlia

Partner

Peter Tranvåg Skutvik

Partner