Når er det inngått bindende transaksjonsavtale?

I forbindelse med oppkjøpstransaksjoner, er det vanlig at partene på vei mot endelig avtale fremforhandler dokumenter som gjerne kalles intensjonsavtale (Letter of Intent) eller Term Sheet. I de fleste tilfeller er partenes forventning at disse ikke skaper noen avtalebinding til å gjennomføre transaksjonen. En dom avsagt av Agder lagmannsrett tidligere i 2024, hvor en intensjonsavtale ble ansett å være en bindende avtale, illustrerer at det er avtalens innhold og ikke dens navn som er avgjørende.

Saksforholdet var i korthet at kjøper og selgende aksjonær inngikk et dokument benevnt "LOI vedrørende overdragelse av aksjer" (LOI). LOI fastsatte at transaksjonen gjaldt 100% av aksjene i det aktuelle selskapet, og videre at kjøpesummen var satt til et fast beløp basert på historiske balansetall. De to mest sentrale forhandlingstemaene – hva som skal overdras og til hvilken pris var dermed fastsatt.

I sin vurdering, henviser lagmannsretten til at "Det avgjørende er hva partene har blitt enige om. Avtaleteksten er i slike tilfelle et viktig utgangspunkt", og følger opp med å fastslå følgende:

i) Overskriften "LOI" [er ikke] på noen måte avgjørende for avtalens rettsvirkninger;

ii) At LOI henviser til at det skal fremforhandles en "vanlig garantikatalog" men uten at denne er inntatt i LOI, hindrer ikke avtalebinding, da "de grovere rammer for garantiene" var å anse som fastlagt og at kjøper hadde "avskåret seg fra muligheten for å kreve noen usedvanlig eller svært vidtgående garanti"; og

iii) Kjøpers forbehold om gjennomføring av due diligence/selskapsgjennomgang hindret ikke at LOI ble ansett å utgjøre avtalebinding mellom partene.

Dommen er en nyttig påminnelse til både kjøpere og selgere, særlig i forbindelse med transaksjoner hvor partene ikke fra starten har bistand av tilrettelegger og advokat, om at det er svært viktig at man har et løpende forhold til på hvilket tidspunkt avtalebinding skal finne sted.

Den mest vanlige måten å sikre dette på, er at man i alle "avtalelignende" dokumenter som utveksles eller fremforhandles (budbrev, prosessbrev, intensjonsavtale/term sheet) inntar klare bestemmelser med hensyn til hvilke deler av dokumentet som anses bindende. Ofte vil grensen trekkes slik at bestemmelser om kjøpesum, garantibeskyttelse, skadesløsholdelser mv defineres som ikke bindende før det er inngått kjøpsavtale, mens bestemmelser knyttet til eksklusivitet, konfidensialitet, kostnadsdekning, lovvalg og verneting vil bli definert som bindende.

AGP er et advokatfirma spesialisert innen transaksjoner, kapitalmarkeder og corporate. Rådgivning knyttet til oppkjøpstransaksjoner er en av våre kjernekompetanser.

***

Denne artikkelen utgjør ikke juridisk rådgivning.

Kontakt oss

Gard A. Skogstrøm

Partner