Nye krav til kjønnssammensetning i styrer i norske foretak

Hvem omfattes? Det gjelder allerede krav til kjønnsbalanse i styrer for allmennaksjeselskaper (ASA), statsaksjeselskaper, statsforetak (SF), kommunalt kontrollerte aksjeselskaper og stiftelser der det offentlige oppnevner styremedlemmer.

De nye reglene utvider kravene til kjønnsbalanse til å gjelde for selskapsformene aksjeselskap (AS), ansvarlige selskap (ANS/DA), enkelte stiftelser, boligbyggelag og samvirkeforetak. Det er fastsatt ulike terskler for når kravene vil gjelde:

1) Aksjeselskap: Enten flere enn 30 ansatte eller over NOK 50 millioner i omsetning.
2) Ansvarlige selskap
der samtlige deltakere er juridiske personer: Enten flere enn 30 ansatte eller over NOK 50 millioner i omsetning.
3) Stiftelser:
Næringsdrivende stiftelser, stiftelser som etter vedtektene har utdeling til formål og stiftelser der staten, en fylkeskommune eller kommune skal oppnevne ett eller flere styremedlemmer.
4) Boligbyggelag:
Enten flere enn 30 ansatte, over NOK 50 millioner i omsetning eller flere enn 500 medlemmer.
5) Samvirkeforetak:
Enten flere enn 30 ansatte, over NOK 50 millioner i omsetning eller flere enn 500 medlemmer.

Det er verdt å merke seg at krav til kjønnsbalanse bare gjelder dersom styret består av tre eller flere medlemmer, uavhengig av om øvrige vilkår oppfylt. For eksempel vil det derfor for private holdingselskaper uten ansatte eller operasjonell drift, men hvor omsetningen som følge av verdiendringer eller disposisjoner i porteføljen kan overstige NOK 50 millioner, ikke være noe krav om kjønnsbalanse såfremt styret består av ett eller to medlemmer.

Det er ingen særregler for konserner, slik at de samme tersklene for ansatte og omsetning skal vurderes for det enkelte konsernselskap, inkludert for konsernspissen.

Hvor mange aksjonærvalgte styremedlemmer av hvert kjønn? Reglene for aksjonærvalgte styremedlemmer gjelder dersom styret består av minst tre medlemmer. Tilsvarende regler gjelder for aksjonærvalgte varamedlemmer. Merk at det er ulike regler for kjønnssammensetning for hhv. aksjonærvalgte og ansattevalgte styremedlemmer.

I tabellen nedenfor oppsummeres maksimum og minimum antall styremedlemmer av hvert kjønn, med utgangspunkt i det totale antallet aksjonærvalgte styremedlemmer.

Gradvis innføring: Kravene vil innføres gradvis fra 1. januar 2024 til 1. juli 2028, hvoretter flere og flere foretak må oppfylle kravene. Innføringen trer i kraft i synkende rekkefølge, slik at de større foretakene må etterleve de nye kravene først.

Innføringen kan oppsummeres slik:

1) For foretak som allerede har krav til kjønnsbalanse i styrer, gjelder reglene fra 1. januar 2024.
2)
Fra 31. desember 2024 gjelder kravene for foretak med mer enn MNOK 100 i omsetning. Det vil antagelig omfatte omkring 8100 foretak.
3)
Fra 30. juni 2025 gjelder kravene for foretak med flere enn 50 ansatte, for samvirkeforetak og boligbyggelag med mer enn 500 medlemmer eller andelseiere og for stiftelser som er næringsdrivende eller som har utdeling som formål eller der en offentlig myndighet velger minst ett styremedlem. Det vil antagelig omfatte omkring 2300 ytterligere aksjeselskaper og samvirkeforetak.
4)
Fra 30. juni 2026 gjelder kravene for foretak med flere enn 30 ansatte.
5)
Fra 30. juni 2027 gjelder kravene for foretak med mer enn MNOK 70 i omsetning.
6)
Fra 30. juni 2028 gjelder kravene for foretak med mer enn MNOK 50 i omsetning.

Hva må dere gjøre? Oppfyllelse av de nye kravene til kjønnsbalanse kan føre til at det må velges nytt styre hvor hvert kjønn er representert i tråd med kravene (jf. tabellen ovenfor).

Det kan også være nødvendig å oppdatere bestemmelser i aksjonæravtaler som regulerer styrets sammensetning, dersom bestemmelsen strider mot de nye kravene. Tilsvarende kan også gjelde vedtekter eller andre avtaler.

Vi anbefaler vurdere behovet for eventuelle endringer i vedtekter og valg av nye styrerepresentanter i rimelig tid før ordinær generalforsamling i 2024.

Merk at foretaksregisteret ikke vil godkjenne registrering er av nye foretak eller styreendringer dersom kravene til kjønnssammensetning ikke er oppfylt. Dersom kravene til kjønnssammensetning ikke er oppfylt, er det også en risiko for at styrets vedtak kan anses som ugyldige.

***

AGP er et advokatfirma spesialisert innen transaksjoner, kapitalmarkeder og corporate. Bistand knyttet til styresammensetning og andre selskapsrettslige problemstillinger er en del av vår kjernekompetanse. Vi kan også gi innspill på styrekandidater.

Kontakt oss