Oppdatert anbefaling om eierstyring og selskapsledelse

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) ga 14. oktober 2021 ut en oppdatert anbefaling om eierstyring og selskapsledelse - "Corporate Governance-anbefalingen". Formålet med anbefalingene er at selskaper som er notert på regulerte markeder i Norge skal ha eierstyring og selskapsledelse som klargjør rolledelingen mellom aksjeeiere, styre og daglig ledelse utover det som følger av gjeldende lovregler. God eierstyring og selskapsledelse vil styrke tilliten til selskapene og bidra til størst mulig verdiskapning over tid.

Hvem gjelder anbefalingene?

I hovedsak selskaper med aksjer notert på regulerte markeder i Norge, per nå Oslo Børs og Euronext Expand. Anbefalingen kan også være hensiktsmessig for andre selskaper med spredt eierskap, og hvor aksjene er gjenstand for regelmessig omsetning.

Hva betyr dette for meg/mitt selskap?

Endringene kan medføre behov for oppdatering av styreinstruks, instruks for valgkomiteen og instruks for kompensasjonskomiteen.

En oppsummering av de viktigste anbefalingene:
  • Ny anbefaling om bærekraft: Anbefalingen tydeliggjør selskapets ansvar for bærekraft og knytter dette ansvaret tettere opp mot selskapets virksomhet og verdiskapning. Med bærekraft menes at verdiskaping skjer under hensyntagen til økonomiske, sosiale og miljømessige forhold.
  • Ny anbefaling om medlemmer av valgkomiteen: Adgangen for styrets medlemmer eller ledende ansatte til å sitte i valgkomiteen er fjernet.
  • Ny anbefaling om avtaler med tilknyttede parter: Det bør fremgå av styreinstruksen hvordan styret og den daglige ledelsen skal behandle avtaler med tilknyttede parter (tidligere "nærstående"), herunder om det skal innhentes en uavhengig verdivurdering.
  • Nye anbefalinger om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer: Endringene er en oppfølging av nye regler i allmennaksjeloven om retningslinjer for fastsettelse av lederlønninger som trådte i kraft fra 1. januar 2021. Som følge av nye lovregler, fjernes flere av de tidligere anbefalingene, og det presiseres at retningslinjene om lønn og annen godtgjørelse bør være tydelige og forståelige.
Vi i AGP tar gjerne en prat om dette og bistår dersom dere har behov for oppdatering av deres Corporate Governance-dokumenter!

Kontakt oss