Oppkjøp av børsnoterte selskap i Norge – sentrale tema

Nedenfor gis en oversikt over sentrale regler som gjelder for oppkjøp av selskaper som er notert på et regulert marked i Norge. Slike oppkjøpstilbud er regulert av til dels komplekse regler, og involverte anbefales å søke råd hos spesialister. Oppsummeringen omfatter sentrale regler som gjelder pr oktober 2022.

Regulering: Norske regler om oppkjøp av noterte selskaper er i hovedsak regulert av verdipapirhandelloven kapittel 6 med tilhørende forskrifter (Tilbudsreglene). Reglene er basert på EU-direktiv 2004/25/EF.

Oslo Børs er utpekt som tilbudsmyndighet. Som tilbudsmyndighet har Oslo Børs blant annet ansvar for å godkjenne tilbud og tilbudsdokumenter, samt å innvilge unntak fra Tilbudsreglene.

Anvendelsesområde:
Tilbudsreglene gjelder ved erverv av aksjer i norske selskaper og til en viss utstrekning utenlandske selskaper som har aksjer notert på norsk regulert marked, dvs. Oslo Børs eller Euronext Expand.

Det gjelder særlige regler om delt jurisdiksjon og tilsyn ved oppkjøp av selskap som er notert i Norge, men som er hjemmehørende i en annen EØS-stat og/eller notert på regulert marked i en annen EØS-stat.

Tilbudsreglene gjelder ikke for selskap notert på multilateral handelsfasilitet i Norge, dvs. Euronext Growth Oslo. Vi viser til eget innlegg om oppkjøp av selskap på Euronext Growth Oslo.

Tilbudsreglene skiller mellom tilbudsplikt/pliktige tilbud og frivillige tilbud:

● Den som gjennom erverv blir eier av aksjer som representerer mer enn 1/3 av stemmene (med gjentatt tilbudsplikt ved 40 % og 50 %) plikter å gi tilbud om kjøp av de øvrige aksjene i selskapet (Pliktig Tilbud)

● Reglene om frivillig tilbud gjelder dersom tilbudet aksepteres av mottakerne av tilbudet, utløser en tilbudsplikt for tilbyderen (dvs. mer enn 1/3 av stemmerettighetene til målselskapet) (Frivillig Tilbud)

● Tilbudsreglene gjelder ikke ved erverv eller beholdning av aksjer som representerer 1/3 eller mindre av stemmerettighetene til et notert selskap.

Typisk struktur: Børsoppkjøp i Norge skjer typisk ved en strukturert prosess for erverv av alle aksjer i målselskapet gjennom et forhandlet Frivillig Tilbud som støttes av styret i målselskapet. Etter gjennomføringen av Frivillig Tilbud vil det utløses tilbudsplikt og krav om fremsettelse av Pliktig Tilbud dersom det Frivillige Tilbudet resulterer i eierskap på mer enn1/3, jf. ovenfor og som nærmere beskrevet nedenfor. Dersom tilbyder har ervervet ni tideler eller mer (eller en annen terskel som gjelder iht. lokal selskapsrett), kan det normalt gjennomføres tvungen overføring av de resterende aksjene. Dersom et Frivillig Tilbud medfører eierskap på mer enn ni tideler, kan det på nærmere vilkår foretas tvungen overføring uten forutgående Pliktig Tilbud, jf. nedenfor.

Tilbudsplikt: Plikt til å fremsette Pliktig Tilbud på de resterende aksjene utløses dersom og når en person eller enhet, alene eller i samråd med andre, direkte eller indirekte, erverver 1/3 av stemmene i et notert selskap, enten gjennom et Frivillig Tilbud eller på annen måte. Det utløses såkalt gjentatt tilbudsplikt for den som gjennom erverv blir eier av aksjer som representerer mer enn 40 % og 50 % av stemmene i selskapet.

Tilbudsplikten faller bort dersom erververen selger den andelen av aksjene som overstiger den aktuelle terskelen innen fire uker etter at tilbudsplikten ble utløst.

Når det er inngått avtale om erverv som vil utløse tilbudsplikt, skal den som har eller får tilbudsplikt straks gi melding om dette til Oslo Børs (som tilbudsmyndighet) og det aktuelle målselskapet. I meldingen skal angis om det vil bli fremsatt et Pliktig Tilbud eller om vil foretas salg for å redusere eierandel under den aktuelle tilbudsgrensen. Melding om at det vil bli gitt Pliktig Tilbud kan som hovedregel ikke trekkes tilbake.

«Hostile» tilbud: Det er ingen rettslige begrensninger mot å fremsette fiendtlige tilbud under norsk rett, altså tilbud uten anbefaling eller medvirkning fra målselskapets side. Slike tilbud er imidlertid ikke særlig vanlig i det norske markedet i de siste årene.

Konfidensialitet: Tilbyderen og målselskapet vil vanligvis inngå en konfidensialitetsavtale på et tidlig tidspunkt i prosessen. Tilbudsreglene inneholder ingen spesielle regler om konfidensialitet før et tilbud kunngjøres. Et potensielt tilbud kan imidlertid utgjøre innsideinformasjon (avhengig av en konkret vurdering) som målselskapet vil være forpliktet til å offentliggjøre til markedet umiddelbart etter reglene om løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper. Målselskapet kan ha adgang til å anvende utsatt offentliggjøring med forbehold blant annet for at informasjonen kan holdes konfidensielt. Det er forbud mot innsidehandel og ulovlig spredning av innsideinformasjon.

Forhåndsaksepter: I oppkjøpsprosessen vil tilbyder vanligvis forsøke å innhente forhåndaksepter (bindende eller ikke-bindende) fra nøkkelaksjonærer før fremsettelse av et oppkjøpstilbud. Dette må gjøres innenfor reglene for håndtering av innsideinformasjon. Et mulig oppkjøpstilbud vil normalt anses som innsideinformasjon, og aksjonærer som mottar innsideinformasjonen er avskåret fra å handle i aksjen inntil informasjonen er utlignet eller transaksjonen er avblåst. Videre kan en slik henvendelse ikke rettes mot en for bred gruppe aksjonærer, da henvendelsen i så fall vil kunne som et Frivillig Tilbud. Forhåndsaksepter er typisk utformet enten som «softe» der den selgende aksjonæren forplikter seg til å akseptere tilbudet det ikke fremsettes et høyere konkurrerende tilbud eller «harde» der den selgende aksjonæren forplikter seg til å akseptere tilbudet uavhengig av et eventuelt senere konkurrerende tilbud.

Flaggeplikt: Plikt til å sende flaggemelding kan utløses ved erverv av aksjer og ved mottak av forhåndsaksepter dersom tilbyder får en eierandel fører til at en av følgende terskler nås eller passeres; 5 %, 10 %,15 %, 20 %, 25 %, 1/3, 50 %, 2/3 og 90 %. Overskridelse av nye terskler som følge av ytterligere erverv eller mottak av forhåndsaksepter vil utløse plikt til å sende ny flaggemelding.

Primærinnsidersmeldeplikt: Dersom tilbyder selv er primærinnsider i målselskapet, eller noen primærinnsidere skal inngå forhåndsaksepter eller selge aksjer i oppkjøpstilbudet, typisk styret eller ledelsen, vil det utløses plikt til å gi melding om transaksjonen, uavhengig av antall aksjer transaksjonen omfatter.

Restriksjoner på målselskapet: Etter at målselskapet er underrettet om at Frivillig Tilbud eller Pliktig Tilbud skal fremsettes og inntil tilbudsperioden har utløpt og resultatet er klart, kan styret i målselskapet eller daglig leder ikke treffe vedtak om bl.a. utstedelse av aksjer i målselskapet eller i et datterselskap, fusjon av selskapet eller datterselskap, salg eller kjøp av vesentlige virksomhetsområder og salg eller kjøp av selskapets aksjer. Disse begrensningene gjelder imidlertid ikke for disposisjoner som er en del av selskapets normale løpende forretningsdrift, eller tilfeller der generalforsamlingen har gitt fullmakt til å treffe vedtak med sikte på oppkjøpssituasjoner, men omfanget av slik fleksibilitet må vurderes i den enkelte sak.

Avtaler mellom tilbyder og målselskapet: I forkant av fremsettelse av Frivillig Tilbud er det blitt vanlig praksis at tilbyder og målselskapet forhandler frem en avtale om prosessen og transaksjonen, som typisk regulerer begrensninger mht. målselskapets adferd og plikter i forbindelse med budet, herunder bestemmelser om due diligence, tidsplan, vilkår for å gi bud, eksklusivitet, non-solicitation, matching right mv.

Break fee: Tilbudsreglene inneholder ingen særlige regler om break fee. Ifølge den ikke-bindende norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse skal enhver økonomisk kompensasjon begrenses til kostnadene som tilbyder har pådratt seg ved å fremsette tilbudet.

Vilkår: Frivillige tilbud kan fremsettes på vilkår. Adgangen til å stille vilkår vil likevel være begrenset av forbudet mot å forskjellsbehandle aksjeeiere ved fremsettelse av tilbud. Eksempler på vilkår i Frivillige Tilbud er (i) akseptterskel (for eksempel 90 % eller 67 %), (ii) finansiering, (iii) Konkurransetilsynets godkjenning, (iv) andre godkjenninger og frafallsbestemmelser om endring av kontroll og (v) andre forhold, for eksempel due diligence. Vilkår kan struktureres slik at de kan fravikes eller endres av tilbyder.

Pliktige Tilbud kan ikke være betingede. En oppkjøpsprosess starter derfor ofte ved et Frivillig Tilbud hvor det kan stilles vilkår.

Tilbud/tilbudsdokument: Tilbud og tilbudsdokument må godkjennes av Oslo Børs, i egenskap av tilsynsmyndighet, før tilbudet kan fremsettes. Dette gjelder både Frivillige Tilbud og Pliktige Tilbud.

Restriksjoner på utenlandsk eierskap av aksjer: Som hovedregel er det ingen begrensninger for utenlandsk eierskap av aksjer i norske selskaper, men i enkelte sektorer gjelder generelle eierbegrensninger, f.eks. i finanssektoren. Norske FDI-regler om nasjonale sikkerhetsspørsmålselskapet gir myndighetene vide fullmakter til å blokkere transaksjoner av betydning for nasjonal sikkerhet. Det anbefales å gjennomføre en analyse av om potensielle målselskaper involvert i typer virksomhet som faller innenfor rammen av disse reglene.

Forholdet til ansatte: Tilbyder og målselskapet skal informere sine ansatte umiddelbart etter at et tilbud er en melding om at det skal fremsettes et Frivillig Tilbud eller Pliktig Tilbud. Dersom målselskapet i rimelig tid mottar særskilt uttalelse fra de ansatte om tilbudets innvirkning på sysselsettingen, skal denne vedlegges uttalelsen fra styret om tilbudet.

Vederlag: I Frivillige Tilbud kan vederlaget bestå av kontanter, aksjer eller en kombinasjon av disse. I Pliktige Tilbud skal vederlaget bestå av kontanter, men oppgjør i annen form kan tilbys i tillegg.

Tilbudspris: Det er ingen regulering av tilbudspris i Frivillige Tilbud.

I Pliktige Tilbud skal tilbudsprisen som hovedregel være minst like høy som høyeste vederlag tilbyder har betalt eller avtalt å betale for aksjer i målselskapet i perioden seks måneder før tilbudsplikten inntrådte. Dersom det er klart at markedskursen når tilbudsplikten inntrer er høyere enn prisen angitt over, skal tilbudsprisen være minst like høy som markedskursen. Dersom tilbyder etter at tilbudsplikten inntrådte og før tilbudsperiodens utløp har betalt eller samtykket til å betale en høyere pris enn tilbudsprisen, skal et nytt tilbud anses avgitt med tilbudspris tilsvarende den høyeste pris.

Tvungen overføring: Terskel for gjennomføring av tvungen overføring fremgår av selskapslovgivningen i det landet målselskapet er registrert i.

Hvis det er et norsk målselskap, kan tilbyder beslutte å overta resterende aksjer i selskapet dersom tilbyder alene eller gjennom datterselskaper eier ni tideler eller mer av aksjene og stemmerettighetene i målselskapet. Dette skjer typisk til prisen som tilbys i overtakelsestilbudet. Minoritetsaksjonærer vil ha tilsvarende rett til å få innløst sine aksjer.

Dersom tilbyder etter å ha fremsatt et Frivillig Tilbud har ervervet mer enn ni tideler av aksjene og stemmene i målselskapet, kan tvungen overføring av de gjenværende aksjer gjennomføres uten forutgående Pliktig Tilbud dersom: (i) tvangsinnløsning iverksettes senest 4 uker etter at erverv av aksjer i det Frivillige Tilbudet er gjennomført, (ii) løsningssummen per aksje tilsvarer minst det laveste beløp tilbudsprisen ville ha vært i et Pliktig Tilbud, og (iii) det stilles tilsvarende garant som ved fremsettelse av et Pliktig Tilbud, dvs. garantert av et finansforetak. Oslo Børs vil gjøre en kontroll av om vilkårene er oppfylt.

Dersom tvungen overføring av aksjer finner sted innen tre måneder etter utløpet av tilbudsfristen etter § 6-11, skal tilbudsprisen legges til grunn ved fastsettelsen av løsningssummen hvis ikke særlige grunner tilsier en annen pris.

Hvis målselskapet er hjemmehørende i Norge, kan en minoritetsaksjonær innen en frist på minst 2 måneder gjøre innsigelse mot den tilbudte tilbudsprisen og kreve at norske domstoler fastsetter tilbudsprisen.

Strykning: Et notert selskap kan søke børsen om strykning av selskapets aksjer dersom generalforsamlingen har vedtatt dette med flertall som for vedtektsendringer (2/3 etter norsk selskapslovgivning). Oslo Børs treffer eventuelt vedtak om strykning.

Forslag til endringerav overtakelsesreglene: Verdipapirlovutvalget la i 2019 frem forslag til endringer i de norske reglene om overtakelsestilbud, jf. NOU 2019: 1. Sentrale tema i forslaget er blant annet krav til forberedelser i før tilbudsfasen og nærmere regulering av Frivillige Tilbud. Forslaget har vært på høring, men er fortsatt under behandling.

***

Dette notatet er skrevet som en generell oversikt og skal ikke betraktes som konkrete juridiske råd. Vi anbefaler at du søker spesifikk juridisk rådgivning fra norsk advokat dersom du vurderer et oppkjøpstilbud på et selskap notert i Norge. Dette notatet er begrenset til et utvalg av tema, og skal ikke oppfattes som uttømmende. Merk at skatte- og regnskapsbestemmelser ikke er omtalt. Det er relevante problemstillinger ved et børsoppkjøp som ikke dekkes her.

 

Kontakt oss