Styre- og aksjonæransvar ved kapitalforhøyelser

Sentrale problemstillinger

STYRE- OG AKSJONÆRANSVAR VED KAPTIALFORHØYELSER 

Etter konkursen i OneBet Holding AS (OBH), som skulle starte nettbasert bettingselskap, ble stifterne av selskapet saksøkt av 18 investorer som fremmet krav om tilbakebetaling av de investerte beløp basert på påståtte uriktige, misvisende og mangelfulle opplysninger i forbindelse med en emisjon. Stifterne ble frikjent både av tingretten og av Borgartinglagmannsrett (LB-2022-82142).

I forbindelse med emisjoner i aksjeselskaper, kan både selskapet selv, styret, aksjonærene, finansiell tilrettelegger/meglerhus og andre rådgivere etter omstendighetenebli holdt ansvarlig for tap påført investorene dersom den enkelte investors beslutning om å tegne seg for aksjer tas basert på uriktig, misvisende ellermangelfull informasjon.

De som bidrar i forberedelsen av en kapitalforhøyelse, har derfor et ansvar for å både sørge for at den informasjonen som gis er korrekt, fullstendig og ikke villedende, ogat det heller ikke utelates informasjon om vesentlige forhold knyttet tilselskapet.

I saken knyttet tilemisjonen i OBH var stifterne av selskapet saksøkt, både som sådan og i kraft av deres verv som styremedlemmer og daglig leder i OBH. Det ble ikke benyttet eksternt tilrettelegger/meglerhus.

Sakskomplekset og dommen favner ganske vidt, men illustrerer blant annet følgende som er nyttige påminnelser både for investorer og selskaper å ha fokus på i forbindelse medemisjoner og markedsføringen av disse:

• Påstander i investorpresentasjonen: Saksøkerne gjorde gjeldende at OBH’s virksomhet var korrekt beskrevet i investorpresentasjonen, herunder f.eks. at tekniske løsninger var mindre utviklet enn de forventet. Investorpresentasjonen inneholdt kun begrensede formuleringerom selve spillplattformens status, begrenset til formuleringer som «Leanoperation with top of the line IT partners», samtidig som det var inntatt visse begrensende risikofaktorer knyttet til selskapets tekniske løsninger. Basert på såpass begrensede «påstander» fra selskapets side, slo lagmannsretten fast at «ordlyden i presentasjonen sier ikke noe spesifikt om status for spillplattformen på presentasjonstidspunktet» og at investorene dermed ikke kunne bygge noen forventninger om dette forholdet basert på investorpresentasjonens formuleringer. Lærdommen for selskaper er å ikke gi merspesifikke lovnader enn man sikkert kan stå inne for. Lærdommen for investorerer å lese investorpresentasjoner og annet investormateriale svært nøye, og være svært forsiktig med å bygge konkrete forventninger basert pågenerelle/uspesifikke formuleringer – er informasjonen vag og uforpliktende,vil dette i praksis indikere en høyere risiko ved investeringen og man må agere deretter.

• Etterfølgende forventningsavvik:
Saksøkerne gjorde gjeldende at OBH etter investeringen ikke hadde utviklet seg som forventet basert på den informasjon som ble gitt i forbindelsemed emisjonen. Hva gjelder den generelle utviklingen etter emisjonen, fremgårdet av dommen at partene i saken var enige om at fremstillingen i investorpresentasjonen og andre sammenhenger var «preget av sterk optimisme». Selv om lagmannsretten fremhever at særlig en av de saksøkte «i noen grad kanbebreides for å ha vært i overkant optimistisk», legger lagmannsretten tilgrunn at så lenge de tall som er presentert investorene er basert på korrektinformasjon, vil dette gi investorene muligheten til gjøre sine egne selvstendige vurderinger, og at unnlatelse av å gjøre dette, søke råd ellerinnhente ytterligere opplysninger vil være investorenes egen risiko.

• Betydningen av risikofaktorer:
Mange er kjent med at investorpresentasjoner ofte inneholder et eget kapittel som inneholder såkalte «Risikofaktorer». Hensikten med disse er å synliggjøre for investorene både selskapsspesifikke og andre forhold som kan medføre risiko for at fremtiden blir annerledes enn det selskapet på emisjonstidspunktet ønsker og håper. Saksøkerne anførte at risikofaktorene fremstod som «standard» og at de som følge av sin relasjon til særlig en avstifterne ikke la særlig vekt på disse. Lagmannsretten slår derimot fast medbred penn at «investorene må forutsettes å ha lest omtalen av risiko i investorpresentasjonen og på tegningsblanketten. Unnlatelse av dette er, uavhengig av årsak, den enkelte investors risiko». I praksis sier lagmannsretten det selvfølgelige – investorene kan ikke bare lese den selgende og optimistiske delen av investorpresentasjonen, men må forholde seg til totaliteten av informasjon som gis. For selskaper illustrerer dette naturligvisbetydningen av å innta gjennomarbeidede risikofaktorer i enhver investorpresentasjon som benyttes i forbindelse med kapitalinnhenting, selv om man gjør alt selv og ikke benytter tilrettelegger.


AGP bistår jevnligbåde selskaper og investorer i forbindelse med emisjoner, obligasjonslån og andre kapitalmarkedstransaksjoner, både i noterte og unoterte instrumenter. Som lagmannsrettens dom viser, på linje med en rekke andre tidligere rettsavgjørelser, er ansvarsrisikoen for selskap, styre og tilretteleggere reell, samtidig som investorene er nødt til å aktivt vurdere investeringsmuligheter de blir presentert og å ivareta sine rettigheter.


**

AGP er et advokatfirma spesialisert innen transaksjoner, kapitalmarkeder og corporate. Rådgivning knyttet til kapitalforhøyelser i aksje- og allmennaksjeselskaper er en av våre kjernekompetanser.

Kontakt oss