Styremedlem eller daglig leder i AS/ASA – dette må du vite om forskjellen på din kompetanse og legitimasjon  

Styremedlem eller daglig leder i AS/ASA – dette må du vite om forskjellen på din kompetanse og legitimasjon

En nylig avsagt høyesterettskjennelse viser at forskjellen på kompetanse og legitimasjon ofte misforstås. I den aktuelle saken hadde daglig leder i et AS inngått avtale knyttet til kjøp av driftsmidler. Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett hadde begge lagt til grunn at avtalen ikke var bindende for selskapet fordi daglig leder ikke var gitt rett til å tegne selskapets firma av styret, og slik signaturrett var heller ikke registrert i Foretaksregisteret. Som Høyesterett korrekt slo fast i kjennelsen, var begge avgjørelsene feil og basert på en misforståelse av den helt fundamentale forskjellen mellom kompetanse og legitimasjon.  

Er du styremedlem eller daglig leder i AS/ASA, må du derfor vite følgende:

  • Kompetanse: Spørsmålet om du har kompetanse, kan omformuleres som "har noen gitt deg tillatelse til å gjøre dette"? Slik tillatelse kan være i form av en beslutning av generalforsamlingen, en styrebeslutning, eller stillingsfullmakt som kan følge av aksjeloven eller alminnelige fullmaktsregler.  
  • Legitimasjon: Spørsmålet om du har legitimasjon, kan omformuleres som "har noen gitt deg en tittel som gjør at en motpart kan legge til grunn at du har tillatelse til å gjøre noe”? De mest vanlige typene legitimasjon i denne sammenheng er stillingsfullmakten og signaturrett (også kalt firmategningsrett).  

Signaturrett, dvs. rett til signatur som er registrert i Foretaksregisteret, gir den eller de som er gitt slik fullmakt legitimasjon til å binde selskapet i ethvert henseende. Den som benytter sin signaturrett, må likevel alltid sørge for å ha tilstrekkelig kompetanse til å foreta den aktuelle handlingen. Signaturrett er derfor ikke i seg selv en "tillatelse" til å gjøre noe på selskapets vegne. Benytter man signaturretten uten at handlingen er forankret i en intern beslutning som tillater handlingen, eller uten at handlingen faller innenfor stillingsfullmakt, har man altså ikke rett til å gjennomføre handlingen selv om motparten skulle være i god tro om at man har slik rett.  

Eksempel nr. 1: Dersom daglig leder med signaturrett alene signerer lånepapirer på vegne av selskapet, vil dette i utgangspunktet binde selskapet – men dersom daglig leder ved å gjøre dette opptrer i strid med den fullmakt vedkommende har i henhold til aksjeloven eller andre pålegg gitt av styret, vil daglig leder ha gått utover sin kompetanse og kunne bli personlig ansvarlig for tap selskapet påføres.  

Eksempel nr. 2: Dersom daglig leder uten signaturrett alene signerer lånepapirer på vegne av selskapet, vil dette binde selskapet dersom låneopptaket var innenfor daglig leders stillingsfullmakt iht. aksjeloven, dvs. at låneopptaket ikke var av en slik art at det må anses som utenfor den daglige ledelse. Daglig leders manglende signaturrett medfører med andre ord ikke automatisk at låneavtalen ikke binder selskapet, bare at spørsmålet om selskapets binding må vurderes ved en tolkning av stillingsfullmakten.  

Eksempel nr. 3: Et styre består av fem medlemmer. Selskapet har besluttet at to styremedlemmer i fellesskap har signaturrett for selskapet. Individuelle styremedlemmer har imidlertid som utgangspunkt ingen kompetanse til å opptre på selskapets vegne ved inngåelse av kontrakt. To styremedlemmer som skal signere en kontrakt på selskapets vegne iht. signaturrettt, må derfor alltid forankre kompetanse til å inngå kontrakten hos styret før de signerer kontrakten, i praksis ved at styret enten saksbehandler den aktuelle kontrakten eller fatter en beslutning om at styrets medlemmer har fullmakt til å benytte signaturretten til å inngå avtaler for selskapet innenfor nærmere angitte grenser.    

AGP opplever at forskjellen mellom legitimasjon og kompetanse kan være komplisert å forstå. Som Høyesteretts avgjørelse illustrerer, kan misforståelser i denne forbindelse være avgjørende for om en avtale er bindende eller ikke. Feil kan medføre ansvar for de som går utover sine fullmakter. Samtidig kan det også medføre at motparten ikke er bundet av signert kontrakt.  

**

AGP er et advokatfirma spesialisert innen transaksjoner, kapitalmarkeder og corporate. Rådgivning knyttet til selskapsrettslige forhold er en av våre kjernekompetanser.  


Gard A. Skogstrøm

Partner / gard@agpadvokater.no / 973 18 439

Ketil E. Sauarlia

Partner / ketil@agpadvokater.no / 417 62 807

Denne artikkelen utgjør ikke juridisk rådgivning.

Kontakt oss

Gard A. Skogstrøm

Partner

Ketil Enerstad Sauarlia

Partner